การบำบัดและกำจัดโดยวิธีการเผา

การกำจัดของเสียโดยการเผาในเตาปูนซีเมนต์ ( Cement Kiln )

บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ (เอเซี่ยน) จำกัด ได้ร่วมมือกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ในการกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยนำไปเผากำจัดในเตาเผาปูนซีเมนต์ และได้จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ประกอบกิจการ ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงาน ( โรงงานประเภท 101 )

การรับกำจัดกากอุตสาหกรรมโดยการเผาในเตาปูนซีเมนต์ เป็นการกำจัดที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน เนื่องจากกากอุตสาหกรรมที่ถูกกำจัด จะหมดไปโดยสิ้นเชิง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด มีศักยภาพในการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีโรงงานที่สามารถกำจัดกากอุตสาหกรรมได้ถึง 5 แห่งได้แก่

  • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานท่าหลวง) จ.สระบุรี
  • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานเขาวง) จ.สระบุรี
  • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด จ.สระบุรี
  • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด จ.ลำปาง
  • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด จ.นครศรีธรรมราช

 

การจัดการของเสียแบบไม่มีการเหลือทิ้ง ( ZERO LANDFILL) โดยการเผาในเตาปูนซีเมนต์
( Cement Kiln )

แนวคิดในปัจจุบันของการจัดการของเสียก็คือ การเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด ซึ่งวิธีการนำของเสียมาเผากำจัดในเตาเผาปูนซีเมนต์ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ดีที่สุด เพราะเราสามารถนำของเสียหลายชนิดมาเผากำจัดในเตาเผาปูนเม็ด ที่อุณหภูมิสูงถึง 1450 C โดยเถ้าที่เหลือ จะถูกเผาไหม้ผสมกับวัตถุดิบ รวมเป็นเนื้อเดียวกับปูนซีเมนต์ จึงไม่มีการทิ้งของเสียออกสู่ภายนอกอีก ( ZERO LANDFILL)

การกำจัดของเสียใน เตาเผาของเสียอันตราย โครงการศูนย์บริหารจัดการวัสดุ
เหลือใช้อุตสาหกรรม บางปู

เป็นเตาเผากากของเสียอันตรายแห่งแรกของประเทศไทย

  • เลือกใช้ระบบการจัดการกากของเสียที่ดีที่สุด
  • ใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมเพียงพอในการเผา
  • เลือกระบบฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ
  • ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกระจายสู่สิ่งแวดล้อม