บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องจักรระบบ การจัดการของเสีย

ศึกษาออกแบบระบบการจัดการขยะอุตสาหกรรม และขยะชุมชน

ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน Sorting System

เป็นระบบคัดแยกขยะมูลฝอยประสิทธิภาพสูง ซึ่งกลุ่มบริษัทธรรมสรณ์สามารถออกแบบระบบ ตามปริมาณขยะ และองค์ประกอบของขยะให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันทั้ง พฤติกรรมและปริมาณการเกิดขยะ รวมถึงการประยุกต์ระบบแปรรูปขยะไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) ปุ๋ยหมัก เป็นต้น ซึ่งช่วยลดปริมาณการฝังกลบให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นได้

Reference : โครงการระบบคัดแยกขยะสนามบินสุวรรณภูมิ Capacity ปริมาณขยะ 70 -100 ตันต่อวัน , ศูนย์จัดการขยะเทศบาล ตำบลศรีประจันต์