การบำบัดและกำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกวิธี

การบำบัดและกำจัดโดยวิธีการฝังกลบ (Land Fill) อย่างถูกวิธี

การฝังกลบเป็นวิธีทางกายภาพที่ใช้สำหรับการกำจัดของเสียขั้นสุดท้าย (Final Disposal) แบ่งรูปแบบการกำจัดออกเป็น 2 วิธี

  1. การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) ใช้ฝังกลบขยะมูลฝอยหรือของเสียไม่เป็นอันตราย
  2. การฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill) สำหรับฝังกลบกากของเสียอันตรายที่ผ่านการทำลายฤทธิ์โดยการปรับเสถียรแล้ว

การปรับเสถียรกากของเสีย (stabilization and solidification) หมายถึง การเปลี่ยนสภาพกากของเสียอันตราย ให้มีความเป็นอันตรายหรือเป็นพิษน้อย ลงด้วยวิธีปรับสภาพความเป็นกรดด่างของกากของเสียให้มีค่าเป็นกลาง และทำให้เป็น ของแข็งโดยผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อห่อหุ้ม กากของเสียป้องกันการชะล้าง เพื่อให้กากของเสียอยู่ในสภาพคงตัว ก่อนนำไปฝังกลบอย่างปลอดภัยต่อไป

กากของเสียต่างชนิดกันจะมีวิธีการที่เหมาะสมในการปรับเสถียรต่างกัน ดังนั้น ก่อนการปรับเสถียรของเสียชนิดใดๆ ต้องทำการ ทดลองเบื้องต้นในห้องทดลองก่อนเสมอ เช่น กากตะกอนปรอท นำมาปรับเสถียรด้วยโซเดียมซัลไฟด์แล้วผสมเข้ากับปูนซีเมนต์ ทำให้กลายเป็นของแข็ง สารเหล่านี้จะถูกนำมารวมกันผสมให้เข้ากัน