เกี่ยวกับเรา

นโยบาย

บริษัทสยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ (เอเซี่ยน) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร (Total Waste Management Solution) ต่อผู้กำเนิด, ผู้เก็บกัก บำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ, กฎหมายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงจัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรตามมาตรฐานสากล ISO 14001 :2004 เพื่อให้มั่นใจว่า

 1. การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการป้องกันภาวะมลพิษ ได้รับการจัดทำเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ปฏิบัติ และทบทวนเพื่อการ
  ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 2. กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆขององค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากกิจกรรมบริการ
  ขององค์กรจะได้รับการปฏิบัติอย่างสอดคล้อง
 3. การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรณ์ธรรมชาติอย่างประหยัดถือเป็นความรับผิดชอบของ
  พนักงานทุกคน
 4. การสร้างจิตสำนึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายสิ่งแวดล้อม จะได้รับการปฏิบัติและเผยแพร่แก่พนักงานทุกคน
  รวมถึงผู้รับเหมาและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง