การแปรรูปการใช้ประโยชน์

การแปรรูปการใช้ประโยชน์

 

 

บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ เอเชี่ยน จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท 105 , 106 , 53(9) และ 64(11) ดำเนินการคัดแยก บด ย่อย อัด แปรรูปขยะเป็น เชื้อเพลิงทดแทน (RDF) รวมทั้งทำวัสดุผสม (Blending) จากของเสียประเภทต่างๆ ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเป็นการแปรรูปการใช้ประโยชน์ให้เป็นวัตถุดิบทดแทน และเชื้อเพลิงผสม

การแปรรูปการใช้ประโยชน์โดยการ Blending

การแปรรูปการใช้ประโยชน์ : เชื้อเพลิงทดแทน (Refuse Derived Fuel, RDF)

การผลิตเชื้อเพลิงทดแทน (RDF) เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นำกากอุตสาหกรรมและชุมชน อาทิเช่น เศษกระดาษ เศษยาง เศษหนัง เศษพลาสติก เศษโฟม เศษผ้าและเศษไม่เป็นต้น กลับมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นแทนการบำบัดและกำจัดโดยตรง โดยผ่านกระบวนการคัดแยก สับย่อย และอัดก้อนซึ่งเป็นการรีไซเคิลให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อน