ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

 

ด้วยความพร้อมด้านบุคลากรอันประกอบด้วยทีมบริหาร  วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ด้านวิชาการ (Know How)  พร้อมทั้งนโยบาย การให้บริการอย่างครบวงจร บริษัทฯ ของเรามี บริการ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือการวิเคราะห์โครงการทางด้านต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่เลือกมานั้นมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคม