เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท / ลักษณะธุรกิจ

บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ (เอเซี่ยน) จำกัด เดิม คือบริษัทสยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 โดย กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม จัดการระบบของเสียอย่างครบวงจร จึงมีผลงานในระบบการกำจัดของเสีย เช่น เครื่องคัดแยกและอัดขยะ ที่ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ , เครื่องคัดแยกขยะที่ศูนย์ จัดการขยะสนามบินสุวรรณภูมิ จากผลงานดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการให้บริการด้านการจัดการของเสียทุกประเภท ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ (เอเซี่ยน) จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นโรงงานจัดการของเสียประเภท 105,106 และได้ร่วมมือกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในการกำจัดกากอุตสาหกรรมโดยนำไปเผากำจัดในเตาปูนซีเมนต์ ( CEMENT KILN) ซึ่งเป็นวิธีการกำจัดที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน และมีศักยภาพในการให้บริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รวมวิธีการจัดการกากของเสียในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการเผาในเตาปูนซีเมนต์ อาทิเช่น การฝังกลบอย่างปลอดภัย ( Secured Landfill ) , การหมุนเวียนใช้ ( Recycle ) , การนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ ( Recovery ) โดยบริษัท ให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จึงได้จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และให้บริการ ภายใต้การรับรอง มาตรฐาน ISO 14001

บริษัทฯได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาโดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง และได้มีผลงานด้านที่ปรึกษา เช่น การศึกษาออกแบบโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน (ตันแบบระบบผลิตพลังงานจากขยะ) ของกระทรวงพลังงาน, การศึกษาออกแบบระบบ Biogas จากเศษอาหาร โรงงานโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ,โรงงานเอ็มเอ็มบี-มินิแบร์ไทย จำกัด, โรงงานโซนี่เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น ด้วยความพร้อมด้านบุคลากรอันประกอบด้วยทีมวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ด้านวิชาการ (Know How) จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งองค์กรที่สามารถจัดการของเสียได้ถูกต้องตามหลัก วิชาการ โดยเน้นที่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการบำบัดที่ถูกวิธี เพื่อเป็นอนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีค่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน