เครื่องคัดแยกขยะ

เป็นระบบคัดแยกขยะมูลฝอยประสิทธิภาพสูง  ซึ่งกลุ่มบริษัทธรรมสรณ์สามารถออกแบบระบบ  ตามปริมาณขยะ  และองค์ประกอบของขยะให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  ซึ่งแต่ละพื้นที่มีตวามแตกต่างกันทั้ง พฤติกรรมและปริมาณขยะ  รวมถึงการประยุกต์ระบบแปรรูปขยะไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  เช่น  ก๊าซชีวภาพ  ขยะเชื้อเพลิง  ปุ๋ยหมัก  ซึ่งช่วยลดปริมาณการฝังกลบให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นได้

Reference  :  โครงการระบบคัดแยกขยะสนามบินสุวรรณภูมิ  Capacity  ปริมาณขยะ  70 -100 ตันต่อวัน