คำถามที่พบบ่อย

A1::เข้ามาที่เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม -> การอนุญาต -> การอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ - ท่านสามารถใช้รหัสประจำตัว (เลขประจำตัว 13 หลัก หรือ เลขทะเบียนโรงงาน) และรหัสผ่าน login เข้าระบบและใช้งานได้ทันที
A2::ท่านต้องพิจารณาว่าโรงงานของท่านมีของเสียที่เป็นอันตราย หรือไม่ - ถ้าไม่มีวัสดุไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายให้ไปที่เมนู “สมัครใช้บริการ” จากนั้นให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน ตามแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ เมื่อท่านกรอกข้อมูล และกดตกลงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง “รหัสประจำตัวผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” จากนั้นท่านสามารถใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ ในการขออนุญาตและการแจ้งขนส่งได้ - ถ้ามีวัสดุไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย ท่านสามารถไปที่เมนู “สมัครใช้บริการ” จากนั้นให้กรอก ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน เมื่อท่านกรอกข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง “รหัสประจำตัวผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” และเมื่อได้รหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ท่านสามารถเข้าไปขออนุญาตต่างๆ ในระบบได้ แต่ก่อนที่ท่านจะแจ้งการขนส่งของเสียอันตราย ท่านต้องดำเนินการขอหมายเลขประจำตัว 13 หลัก ก่อน โดยติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4127 (คุณบรรจง) หรือ ท่านสามารถขอเลขประจำตัว 13 หลักก่อน จากนั้นค่อยมาขออนุญาตและแจ้งขนส่งก็ได้ ซึ่งรหัสประจำตัว 13 หลักนี้ สามารถใช้เป็นรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เนื่องจากครอบคลุมทั้งวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตรายอยู่แล้ว
A3::หมายถึงรหัสที่กรมโรงงานออกให้สำหรับผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตราย หากโรงงานของท่านไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตรายก็ไม่จำเป็นต้องมีเลขประจำตัว 13 หลัก (เลขประจำตัว 13 หลักมีรูปแบบดังนี้ DIW-G-XXXXXXXXX สำหรับผู้ก่อกำเนิด และ DIW-D-XXXXXXXXX สำหรับผู้รับกำจัด/บำบัด)
A4:: 1) ผู้ก่อกำเนิดขออนุญาตผ่านระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) ผู้รับกำจัดต้องเข้ามาตอบรับ (ยินยอมรับหรือไม่ยินยอมรับ) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ขออนุญาต (ไม่รวมวันที่ขอ) ในกรณีมีผู้รับกำจัดหลายราย - หากผู้รับกำจัดทุกรายตอบรับครบแล้ว เรื่องจะถูกส่งไปที่เจ้าหน้าที่ทันที - หากผู้รับกำจัดรายใดรายหนึ่งไม่ตอบรับ ครบ 3 วันแล้ว รายการที่มีผู้ตอบรับจากผู้รับกำจัดเท่านั้นจะถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่พิจารณา 3) เจ้าหน้าที่พิจารณาการขออนุญาต โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 วันทำการ และจะแจ้งผลให้ผู้ก่อกำเนิดทราบ โดยสามารถตรวจสอบสถานะ ได้ที่ เมนู G03 ตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพ์หนังสือแจ้งผลการพิจารณา (กรณีผ่าน net)
A5:: 1)ให้ตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้ใช้ ถ้าเป็นเลขทะเบียนโรงงาน ***ห้ามวรรคห้ามจุด*** (ยกเว้นโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม) เช่น 3ส.-48(2)-1/45ปข. -> ส3-48(2)-1/45ปข 3-105-1/48 อย. -> 3-105-1/48อย หรือถ้าเป็นรหัสผ่านของเลข 13 หลัก เช่น qOlx]eR อาจพิมพ์อักษรผิด เช่น O กับ 0 หรือ l กับ เลขหนึ่งหรือตัว I หรือถ้าโรงงานของท่านอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อาจเกิดจากเลขทะเบียนไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการตามข้อ 2) 2)หากท่านดำเนินการตามข้อ 1) แล้ว ยังไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 1.เข้าใช้งานเมนูลืมรหัสผ่าน http://iwmb2.diw.go.th/rem_pass.asp กรอกรหัสประจำตัว และ E-Mail ของท่าน จากนั้นรอตรวจสอบรหัสผ่านที่จะแจ้งไปทาง E-Mail หรือ 2.ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดนี้ http://www2.diw.go.th/e-license/checkpwd.pdf
A7:: ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดนี้ http://www2.diw.go.th/e-license/checkpwd.pdf
A8:: เมื่อท่านสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งรหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านทันที
A9:: พิมพ์เฉพาะตัวเลข จากนั้นให้เอาเลขศูนย์มาพิมพ์ไว้ข้างหน้าให้ครบ 13 หลัก
A10:: ท่านสามารถดูวันเริ่มประกอบกิจการได้ดังนี้ - สำหรับโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ดูจากใบรับแจ้งประกอบอุตสาหกรรม (กนอ. 03/2) - สำหรับโรงงานที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและมีใบ รง.4 ให้ดูจากลำดับที่ 3 ข้อ 2
A11:: อาจเกิดจากไม่มีข้อมูลโรงงานในระบบทะเบียนโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือการ พิมพ์เลขทะเบียนโรงงานไม่ตรงกับฐานข้อมูล สำหรับโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมฯ ต้องส่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) หน้า 1,3,7,8 หรือโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมฯส่งใบอนุญาตใช้ที่ดินหรือใบรับแจ้งประกอบอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบข้อมูล พร้อมเขียนปัญหา ลงชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน และแฟกซ์มาที่ 0 2202 4177 หรือ สแกนเป็นไฟล์ pdf ส่งมาที่เมล์ w-support@diw.mail.go.th
A12:: อาจเกิดจากมีการปรับปรุงฐานข้อมูลโรงงานหรือเปลี่ยนหรือยกเลิกเลขทะเบียนเดิม ผู้ประกอบการต้องส่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หน้า 1,3,7,8,9 หรือส่งใบต่ออายุหรือเอกสารของการนิคมอุตสาหกรรมฯ ที่แสดงว่าโรงงานของท่านยังประกอบกิจการอยู่มาที่ 0 2202 4177 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เพื่อตรวจสอบข้อมูล พร้อมแจ้งผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ หรือ สแกนเป็นไฟล์ pdf ส่งมาที่เมล์ w-support@diw.mail.go.th
A13:: ให้ผู้ประกอบการแฟกซ์หลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาที่ 0 2202 4177 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ถ้าโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมฯให้แฟกซ์หลักฐานของการนิคมอุตสาหกรรมที่มี ข้อความแสดงถึงความเปลี่ยนแปลง ถ้าโรงงานตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมให้แฟกซ์ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (รง.4) หน้า 1,3,7,8
A14:: ให้ปฏิบัติดังนี้ ตรวจสอบว่าไฟล์ที่ส่งมีขนาดโตเกินไปหรือไม่ แนะนำให้ใช้ไฟล์ล่ะไม่เกิน 3 Kilobyte ให้ท่านปิด Browser แล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ และ login และใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่ง
A15:: ปัญหานี้เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดตั้งโปรแกรมแกรมบนเครื่องของผู้ใช้งานให้ท่านปรับแต่ง Browser Option ของท่านดังนี้ เข้าเมนู Tools - > Internet Option - > Security Setting -> Medium -> Reset เข้าเมนู Tools - > Internet Option - > Privacy -> Low ปิด Browser แล้ว เปิด Browser และใช้งานใหม่อีกครั้ง