งานบริการรถขนส่ง

งานบริการรถขนส่ง

ให้บริการรถขนส่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมาย สะดวก และรวดเวตรงเวลานัดหมาย และมีการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฏหมาย ภายใต้มาตรฐาน ISO 14001 :2015