ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการยกระดับโรงงาน

บริษัทสยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ (เอเซี่ยน) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการจัดการของเสียอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางวิชาการ ถูกต้องตามกฎหมาย สะดวกในการปฏิบัติงาน มีการจัดการของเสียอย่างถูกวิธี ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ทั้งนี้ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม และได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี  2555-2561 อย่างต่อเนื่อง